ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για παραγγελίες άνω των 35€
Menu

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CDROM και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ.

3. Επίσκεψη - χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στο βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

7. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Το Βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη, εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχό της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές και άλλες διατάξεις..

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δύναται να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δύναται να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

9. Όροι πωλήσεως

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου (Βοήθεια για την ιστοσελίδα), οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από τον χρήστη σχετικής ειδοποίησης του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ότι έκανε δεκτή την παραγγελία.

10. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

11. Cookies

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε επισκέπτη/ χρήστη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προ- επιλεγμένων παραγγελιών κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

13. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου

Συμμετοχή στις σελίδες αναγνωστών

Για τη συμμετοχή σας με σχόλια σε βιβλία και επιλογές αγαπημένων βιβλίων και συγγραφέων, στα πεδία και στις σελίδες αναγνωστών, είναι απαραίτητο να διατηρείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα.

Όταν γράφετε ένα σχόλιο ή επιλέγετε αγαπημένο βιβλίο ή συγγραφέα, θα εμφανίζεται το όνομα που εσείς έχετε επιλέξει στον λογαριασμό σας γι’ αυτόν τον σκοπό (όνομα χρήστη). Από το όνομα χρήστη θα μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες να συμβουλευτούν και τα άλλα σχόλια που ενδεχομένως έχετε γράψει ή τις άλλες επιλογές σας αγαπημένων βιβλίων και συγγραφέων.

Σαν όνομα χρήστη που θα εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε το όνομά σας ή ψευδώνυμο.

Τα υπόλοιπα στοιχεία σας όμως, που δεν δημοσιοποιούνται και αφορούν την επικοινωνία και τις συναλλαγές σας με το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, πρέπει να είναι υποχρεωτικά πραγματικά.

Τα σχόλια στα βιβλία πρέπει να είναι κατανοητά και να βοηθούν τους άλλους αναγνώστες στην αναζήτηση βιβλίων που θα καλύψουν τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Όλοι οι βιβλιόφιλοι ενδιαφέρονται για τη γνώμη άλλων βιβλιοφίλων. Οι σελίδες αναγνωστών στην ιστοσελίδα του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ σκοπό έχουν να αποτελέσουν βήμα προβολής και διαμόρφωσης αναγνωστικών προτιμήσεων από τους ίδιους τους αναγνώστες, πέρα από την προβολή βιβλίων στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πέρα από τις διαφημίσεις των εκδοτικών οίκων, πέρα και από αυτή την ίδια την προβολή που αντικειμενικά γίνεται από την ιστοσελίδα. Είναι κατανοητό άρα ότι εναπόκειται και στους χρήστες να προστατεύσουν την ύπαρξη σελίδων αναγνωστών με την σωστή χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας που αυτές προσφέρουν.

Σχόλια διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν είναι αποδεκτά η κατάχρηση κεφαλαίων γραμμάτων, τα πολλαπλά σημεία στίξης και η χρήση συμβόλων στα κείμενα. Σε καμία περίπτωση τα σχόλια δεν μπορούν να είναι προσβλητικά, υβριστικά, δυσφημιστικά και γενικώς κακόβουλα. Γενικότερα στα σχόλια δεν μπορούν να υπάρχουν χαρακτηρισμοί σε βάρος μίας ουσιαστικής άποψης. Δεν επιτρέπεται η χρήση των σχολίων για άμεση ή έμμεση διαφήμιση άλλων επιχειρήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών όποιου τύπου ή η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες. Τα σχόλια πρέπει να αναφέρονται στα ίδια τα βιβλία, δεν επιτρέπεται το βιβλίο να ειναι αφορμή για διατύπωση άλλων προσωπικών απόψεων ή να σχολιάζονται τα σχόλια άλλων χρηστών.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να διαγράψει σχόλιο και γενικώς καταχώρηση στις σελίδες αναγνωστών, εφόσον αυτή εξυπηρετεί σκοπούς άλλους από το να βοηθήσει τους αναγνώστες στις επιλογές τους ή αποτελεί ενορχηστρωμένη διαφημιστική ή δυσφημιστική προβολή ή δεν τηρεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές για την καταχώρηση σχολίου ή με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τον σκοπό αυτών των σελίδων και την φυσιογνωμία της ιστοσελίδας. Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταστήσει ανενεργό ή να διαγράψει, προσωρινά ή μόνιμα, έναν λογαριασμό χρήστη (ban), εφόσον από αυτόν τον λογαριασμό κατ’ επανάληψη παραβιάζονται τα παραπάνω πλαίσια ή γίνεται βλαπτική κατάχρηση της δυνατότητας συμμετοχής στις σελίδες αναγνωστών.

Ωστόσο οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια αναγνωστών είναι απολύτως προσωπικές, το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτές.

Επικοινωνία – συμμετοχή στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα χρειαστείτε βοήθεια ή απλά αναζητάτε κάποια απάντηση.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ θέλει την ιστοσελίδα του ανοιχτή στις προτάσεις και τις βελτιώσεις που θα την καταστήσουν ακόμα πιο εύχρηστη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αναγνωστών. Οι πελάτες του βιβλιοπωλείου μας ήδη γνωρίζουν ότι η λειτουργία του καταστήματός μας οικοδομήθηκε στον άξονα της εξυπηρέτησης των αναγκών του βιβλιόφιλου κοινού. Φιλοδοξία μας είναι και η ιστοσελίδα μας να οικοδομείται και να βελτιώνεται με την ίδια φιλοσοφία. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε τις προτάσεις σας, τις συμβουλές σας, τη κριτική σας και κυρίως την επισήμανση των λαθών μας.

Η καταγραφή των εκατοντάδων χιλιάδων τίτλων και των σχετικών πληροφοριών στηρίχτηκε στις πληροφορίες των εκδοτών αυτών των βιβλίων, αλλά κυρίως στηρίχτηκε σε ένα τιτάνιο έργο των συντελεστών του βιβλιοπωλείου, των εργαζομένων στη μηχανογραφική καταγραφή και των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα πωλήσεων. Οι παραλήψεις και οι πιθανότητες να έχουν γίνει λάθη, είναι αντίστοιχες του μεγέθους του έργου. Έτσι, σας καλούμε να συμβάλλετε στις διορθώσεις των παραλείψεων και των λαθών μας, αλλά και να καταγράψετε τα σχόλια σας για τα βιβλία που διαβάζετε, να συμβάλετε κι εσείς στην ορθότερη πληροφόρηση των άλλων βιβλιόφιλων χρηστών της ιστοσελίδας.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης των βιβλίων

Το άρθρο 3 του Ν. 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.4 του Ν.4254/2014, προβλέπει:

«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει λογοτεχνικά βιβλία που τυπώνονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό. Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής.

Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισμένη από τον εκδότη τιμής διάθεσής του στο κοινό.

Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήμισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.» (άρθρο 3 παρ. α).

«Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.» (άρθρο 3 παρ. β).

«Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά βιβλία που επανεκδίδονται αναμορφωμένα ή μη από τον προηγούμενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, με οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του βιβλίου. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό όταν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών λογοτεχνικών βιβλίων.» (άρθρο 3 παρ.δ).

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.4 του Ν.4254/2014.

Σε σχέση με τα λογοτεχνικά βιβλία που δεν έχουν συμπληρώσει διετία κυκλοφορίας από την πρώτη έκδοσή τους και δεν έχουν επανεκδοθεί, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν υπό τον όρο ότι δεν έχει γίνει ανακαθορισμός της τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό από τον εκδότη, για τον οποίο δεν έχει ενημερωθεί το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της παραγγελίας ενός λογοτεχνικού βιβλίου της ανωτέρω κατηγορίας από τον πελάτη, διαπιστωθεί από το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ότι έχει λάβει χώρα ανακαθορισμός της τιμής διάθεσής του από τον εκδότη, το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2557/97, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.4 του Ν.4254/2014, να ανακαθορίσει την τιμή διάθεσής του. Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, το βιβλιοπωλείο θα ενημερώσει τον πελάτη για την νέα κατά τον νόμο υποχρεωτική ελάχιστη τιμή, προκειμένου ο τελευταίος να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ προσκαλεί τους εκδότες να παρακολουθούν τα στοιχεία των τίτλων τους, ως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να ενημερώνουν άμεσα το βιβλιοπωλείο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N. 2557/97, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.4 του Ν.4254/2014, για κάθε ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των λογοτεχνικών βιβλίων τους. Επίσης τους προσκαλεί να ελέγχουν την θεματική κατάταξη των βιβλίων τους από το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ και να ενημερώνουν άμεσα το βιβλιοπωλείο, σε περίπτωση που – σε ότι αφορά την εφαρμογή του ως άνω νόμου – λογοτεχνικό βιβλίο έχει λαθεμένα καταταχτεί σε μη λογοτεχνική κατηγορία.

Οι συνεργάτες μας

X